SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DOĞRUDAN TEMİN

HASTANE ORTAM ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI/ 38032-37972

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 38032-37972 /Teknik Servis

13.05.2024

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 16/05/2024 tarihi saat 12:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                              Yakup ARIKAN

                                                                                                                                            Hastane Müdür V.

 

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

HASTANE ORTAM ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI

1 ADET

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (2 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 150  gün

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4  İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

 

HASTANE ORTAM ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ;

1) Aydınlatma ve elektrik iç tesisleri ölçümü

    6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunnu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 2810 sayılı resmi

gazetede yayımlanan işyeri, bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin

yönetmeliğe uygun olarak yapılacaktır.

2) yangın algılama sistemleri ve  tesisat kontrolü

Yangın Tesisatı kontrolleri (yangın pompası, yangın hortumu ve boru hatları) projelerinde belirtilen

kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık

ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ilgili

standartlarda belirtilen hususlara göre yapılarak raporlanacaktır.

NOT: İdare gerekli gördüğü ölçümleri ekstra isteyebilir.

3) kompresör

  İ ş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince uygun olarak ölçümler

yapılacak olup rapor halinde sunulacaktır.

  4) Akümülasyon tankı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince uygun olarak ölçümleri

yapılacak olup rapor halinde sunulacaktır.

    5) jeneratör

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince uygun olarak ölçümleri

yapılacak olup rapor halinde sunulacaktır.

  6) Genleşme tankı

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince uygun olarak ölçümleri

yapılacak olup rapor halinde sunulacaktır.

 7) Otoklav

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince uygun olarak ölçümleri

yapılacak olup rapor halinde sunulacaktır.

   8) ortam gürültü ölçümü

   Ameliyathane ve yoğun bakımlarda yapılacak olup İSG kurallarına uygun olarak yapılıp

raporlanacaktır.

NOT: TÜM RAPORLAR KENDİ BAŞLIĞININ ALTINDA AYRI OLARAK DOSYALANACAKTIR.

          ÖLÇÜMLERİ YAPAN FİRMA YETKİ BELGELERİNİ DOSYAYA EKLEYECEKTİR.

          İDARE GEREKLİ GÖRDÜĞÜ ÖLÇÜMLERİ TEKRAR İSTEYEBİLİR.

 

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 2024 YILI İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

                                                                                                                                   SAYFA NO

1.KONU......................................................................................................      3

2.İSTEK VE ÖZELLİKLER........................................................................             3

3.NUMUNE ALMA   ..................................................................................       4

4.  DENETİM VE MUAYENE METOTLARI      ..............................................       4

5.  GARANTİ ŞARTLARI                ....................................................................  4

6.  EKLER    ..................................................................................................... 4

7.  YARARLANILAN DÖKÜMANLAR ................................................................ 4

 

  1. KONU

Bu teknik şartname, YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Ortam Gürültü, Kişisel Gürültü, Aydınlatma, Termal Konfor, Manyetik Alan, VOC (uçucu organik bileşikler), Anlık Gaz Ölçümü (  Karbonmonoksit, karbondioksit, Ksilen, formaldehid konularında İş Hijyeni Ölçümleri Şartnamesini kapsar.

     

  1. İSTEK VE ÖZELLİKLER

      2.1. TANIMLAR

     2.1.1. İdare: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

    2.1.2. Yüklenici: Hizmetin tedarik edildiği tüzel veya özel kişi, kuruluş, şirket.

     2.2. GENEL HUSUSLAR

    2.2.1. Düzenlenen analiz ve kontrol raporları her iş bitiminde en geç 30 (otuz) takvim günü

içerisinde ayrı bir ücret talep edilmeden İdareye teslim edilecektir.

2.2.2. Hazırlanan raporlar, analizin ve kontrolün yapılacağı mahallerin gizliliğinin korunabilmesi için hiçbir suretle başka işlerde kullanılmayacaktır.

2.2.3. Ölçümler ve testler yapılırken İdare tarafından görevlendirilen iki personel de yükleniciye refakat edecektir.

2.2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirleri Yüklenici kendisi için alacak, patlama parlama riski olan mahallerde exproof malzemeler kullanılacaktır.

2.2.5. Ölçüm ve kontrol işinde çalışacak Yüklenici personeli ölçümler başlamadan İdareye bildirilecektir.

2.2.6. A-Yüklenicinin (fiyat cetvelinde varsa) iş hijyeni ölçümleri için; iş hijyen ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar hakkında yönetmelik şartlarına haiz olması veya haiz olan bir laboratuvar ile çalışması, İSGÜM yeterlilik veya ön yeterlilik belgesini ve geçerli 17025 TÜRKAK akreditasyon sertifikasını idareye sunması gerekmektedir.

 B- Yüklenici, ilgili Bakanlıktan alınmış, İdarede görevlendirilecek personelin yeterli olduğuna dair, Kalıcı Kayıt Numarası ve bu numaranın üzerinde yazdığı, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumdan alınmış eğitim sertifikasını İdareye sunması gerekmektedir.

Ölçüm ve testleri yapacak personellerin ihale tarihi itibariyle ve ihale tarihinden en az 15 iş günü süre öncesine kadar yüklenicinin SSK lı personeli olması gerekmektedir.

2.2.7. Ölçümler, tesisler tam kapasite çalışma durumunda yapılacaktır.

2.3. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.3.1. ilgili ölçüm ve testler 6331 sayılı İSG kanunu ve bağlı yönetmelikleri (İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği) çerçevesince gerçekleştirilecektir.

3. NUMUNE ALMA

(Gerekliyse) Ölçüm yapan firmanın numune yönetim prosedürüne göre yapılacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENE METODLARI

4.1. Hizmet Alımları Denetim ve Muayene Yönergesi esasları uygulanacaktır.

4.2. İşlemler İdarece belirlenen personelce takip ve kontrol edilecektir.

4.3. Muayene ve Kabul İşlemleri ile ilgili diğer hususlar varsa İlgili Mevzuatta belirtildiği gibi olacaktır.

4.3. İş hijyeni ölçümleri aşağıda belirtilen metodları içerecek şekilde yapılmalıdır.

AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ (COSHR-928-1IPG-039)

TERMAL KONFOR (TS EN ISO 7730)

ORTAM GÜRÜLTÜ (TS EN 1996-2)

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ (TS EN ISO 9612)

ANLIK GAZ-FORMALDEHİT (ASTM-D4490-96)

ANLIK GAZ-CO2 (ASTM-D4490-96)

ANLIK GAZ-CO (ASTM-D4490-96)

ANLIK GAZ-KSİLEN (ASTM-D4490-96)

VOC-Uçucu Organik Bileşikler (MHHS 14/3 TS ISO 16200-1)

Her parametre için 10 adet ölçüm istenecektir.

5. GARANTİ ŞARTLARI

5.1. Garanti şartları ile ilgili hususlar İlgili Mevzuatta belirtildiği gibi olacaktır.

6. EKLER

6.1. Ölçüm ve kontrollerin yapılacağı iş yerleri listesi (1 sayfa)

7. YARARLANILAN DÖKÜMANLAR

- Firmalardan ve internet ortamından temin edilen teknik dokümanlar.

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

-İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

 -İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  Eda Nur KAYAASLAN

 Tel   :  0354 217 10 70 Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

14.05.2024 09:29