SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DOĞRUDAN TEMİN

ORTOPEDİ ANABİLİM DALI İHTİYACINA 21 KISIM 22/F 12 AYLIK SÖZLEŞMELİ MEDİKAL SARF MALZEME ALIMI (37206)

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 37206 / ORTOPEDİ KLİNİĞİ 12 AYLIK HASTA BAŞI (22/F) SÖZLEŞMELİ MALZEME ALIMI

               17.11.2023

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

 

Ekli listede cins ve miktarı yazılı Ortopedi Sarf Malzemeleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesi (f) fıkrası uyarınca satın alınacaktır. Malzemelerin Teknik Şartnameleri  , İdari Teknik Şartname ve Malzeme Listeleri de ektedir. Bu alım için,  Sözleşme yapılarak aşağıda yazılı idari Şartlarda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle, alım gerçekleştirilecektir. İstenen malzemeler, firmanızca aşağıda belirtilen şartlarla karşılanabiliyorsa, hazırlanacak teklif mektuplarının bir teklif zarfı ile K.D.V. hariç birim fiyatlarının "Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü / Satın Alma Birimi'ne veya e-posta yoluyla hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr adresine aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslimi veya  gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                                           Ali ÇEVİK

                                                                                                                                                     Hastane Müdürü

 

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 24.11.2023  Saat: 17.00

 

Bu alıma ait dokümanlar, ‘Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü / Satın Alma Birimi’ adresi ve www.hastane.bozok.edu.tr den temin edilebilir. Bu alıma ilişkin işlemler aynı adreste gerçekleştirilecektir.

TEL: 0354 217 10 70

FAX: 0354 217 10 72

 

Eki: Teklif İstemi , İdari Şartname , Malzeme Listesi ve Teknik Şartname

 

İDARİ ŞARTLAR

Madde 1. İsteklilerin bu alıma teklifle katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1.  İçerisinde adres, telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi bilgilerinin bulunduğu, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ve CETVELİ,
 2.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, alıma ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, alıma ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 

Madde 2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

2.1-Listelerde yer alan tüm Malzemeler T.C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) ve Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi’ ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır. (UBB barkod numaraları olmayan veya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış malzemeler değerlendirilme dışı bırakılacaktır. Ancak, listede belirtilen malzemeler içerisinde UBB kayıt zorunluluğu olmayan malzemeler varsa bu durum belgelenmelidir.)

Ayrıca; Tıbbi Cihazlar/Malzemeler TİTUBB’na ve Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi’ ne (ÜTS) kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi veya ithalatçı firmaların yahut bu firmaların yetkili kıldığı firmaların onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, istekliler teklif ettikleri ürünlerin üretici veya ithalatçı yahut yetkili satıcısı olduklarına dair UBB kaydını internet çıktıları ile belgelemek zorundadırlar. İlgisine göre yetkili satıcısı olduğu belgelenmemiş Tıbbi Cihazlar/ Malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Sunulan belgeler üzerine malzeme grup adı ve sıra numarası yazılı olmalıdır.

Branş kodları aynı olmakla birlikte, farklı boyları bulunan malzemelerin UBB numaraları da farklı olacağından, verilecek tekliflerde branş kodu ile birlikte malzeme boylarından birinin UBB numarasının yazılı olması yeterlidir.

Teklif edilen malzemelerin Branş kodları, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodları ve SGK Taslak Pozitif Liste kod numarası, onaylanmış ürün ve UBB barkod numaraları teklif birim fiyatı ile birlikte bir tablo hazırlanarak teklif dosyasında verilecektir.

Not: İstenilen her türlü belge teklif mektubu ile birlikte verilmelidir. Belge eksiği olan teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Madde 3. Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 12 (On iki) aydır.

 

Madde 4. Teklifler K.D.V. Hariç birim fiyat ve 1’er adet olarak verilecek olup, Sözleşme de 1’er adet ve birim fiyatlar üzerinden TL cinsinden imzalanacaktır. Ödemeler de bu birim fiyatlar baz alınarak hastalar için kullanılan malzemelerin miktarları üzerinden yapılacaktır.

 

Madde 5. Malzemelerin Teslim Edilme Yeri: Ortopedi Sarf Malzemeleri özellik arz eden ve hastaya göre farklılık gösteren malzemeler olması nedeniyle, kullanılacak malzemeler bir takım veya set içerisinde getirildiğinden dolayı bu malzemeler normal mesai saatleri içerisinde ve acil haller dışında, ameliyat ekibine teslim edilecek olup hasta için kullanılan malzemeler aynı gün bir tutanak ile hastane tıbbi sarf deposuna bildirilecektir. Ancak, acil hallerde ve mesai saatleri dışında ise yine aynı yolla malzeme teslimi ameliyat ekibine yapılacak olup, teslim alınan yahut kullanılan malzemeler takip eden ilk mesai gününde bir tutanakla hastane tıbbi sarf deposuna bildirilecektir.

        Yüklenici firma malzeme kullanılan ameliyatlarda mutlaka bir teknisyen veya ameliyat esnasında seti bilen bir personel  , gerektiğinde steril olacak şekilde ameliyatlarda bulundurmak zorundadır.

 

Madde 6. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

 

Madde 7. Malzemelerin Teslim Şekli: Alım konusu malzemelerin siparişi, sözleşmenin imzalanmasını takiben 12 (On iki) ay süreyle hastanemiz Ortopedi bölümünden gelen malzeme kullanım raporu doğrultusunda verilecektir. Malzemelerin özelliğine göre teslimat süresi, ilgili sipariş yazısında belirtilecek olup yüklenici bu süre dâhilinde söz konusu malzemelerin teslimatını gerçekleştirecektir.

 

Madde 8. Teklif mektubu ve cetvelinin şekli ve içeriği: Teklif Mektubunda;

 1. Alıma ilişkin dokümanın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 2. Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 3. Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 4. Teklif cetvelinde malzemenin Grup ve sıra numarası belirtilmek zorundadır. (Grup ve Sıra numarasını yazmayan ya da yanlış yazan firmalar söz konusu gruplarda/kalemlerde değerlendirme dışı kalacaktır.)
 5. Teklif cetvelinde malzemenin UBB branş kodu, varsa SUT kodu veya SGK Taslak Pozitif Liste kodu, UBB barkod numarası ve markası belirtilmelidir.

 

Madde 9.Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesinin “ f ” bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve Sanayi Ticaret İl Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.

 

Madde 10. İmalatı veya ithalatı Sağlık Bakanlığının iznine tabi malzemelerin üzerindeki etikette aşağıdaki bilgiler bulunacaktır ve bu bilgiler muayene komisyon heyetince kontrol edilecektir:

a) 19.10.2023 tarih 32344 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımlarına İlişkin Uygulama Tebliğleri gereği teklif edilen Ortopedi Malzemelerinin ürün barkod numaraları, (Ürün barkod numarası yazılmamış olan teklifler kabul edilmeyecektir.)

b) İmal ve ruhsat tarihi ile numarası,

c) Seri Kontrol numarası ve son kullanım tarihi,

d) Disposable malzemelerde (a) ve (b)' ye ek olarak sterilizasyon metodu ile sterilizasyon tarihi.

e) Sıhhi Tüketim malzemelerinin, son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olacaktır.

 

Madde 11. Kısmi Teklif Verilmesi: Bu tıbbi malzeme alımında kısmi teklif verilebilir. Listede belirtilen kalemlerin tamamına teklif vermek şart değildir. Ancak listede belirtilen her bir grubun tamamına teklif verilmesi şarttır. Değerlendirme her bir grubun toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

 

Madde 12. Tekliflerin değerlendirilmesi:

İstekliler tekliflerini ve istenilen belgelerin tamam ve uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra teklif edilen fiyatlar teklif sonunda ilgili firmaya bildirilecektir.

Ayrıca; İstekliler, Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde teklif ettikleri malzemelere ait numune ve setlerini teklif değerlendirme komisyonuna istenildiği takdirde sunacaklardır. Tekliflerin değerlendirme aşamasında, malzemelerin Teknik Şartnameye uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla teklif veren firmaların numune ve setleri görülecektir. Getirilen numuneler ve setlerin değerlendirme sonucuna göre alımına karar verilecektir. (Daha önce kullanılmış veya halen hastanemizde güvenle kullanılan, herhangi bir sorun yaşanmamış olan ve Teknik Şartnameye uygun olduğu komisyonca bilinen marka ve modeldeki Ortopedi Sarf malzemeleri için numune veya setlerin getirilme zorunluluğu yoktur. Ancak, ilk defa teklif edilen ve hakkında daha önce bilgi sahibi olunmayan malzeme veya istekliye ait numune veya setlerin getirilmesi şarttır. Değerlendirme bu doğrultuda yapılacaktır.)

 

Madde 13. Ödemeler, Bozok Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünce, fatura kesimini müteakip kesilen faturanın Saymanlık muhasebe kayıtlarına alındıktan sonra ödeme sırasına göre ödeme yapılacak olup , peşin ödeme söz konusu değildir.

İstekliler tekliflerini sunarken 19.10.2023 tarih ve 32344 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında belirtilen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) tavan fiyatlarını dikkate almak zorundadırlar. Yükleniciler teklif fiyatlarını sunarken Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının en az %10 altında kalan fiyatın, TEKLİF EDEBİLECEĞİ TAVAN FİYAT olduğunu bilmek zorundadırlar. Dolayısıyla yükleniciye Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtilen ve tavan fiyat uygulaması zorunlu olan kalem veya gruplar için, belirlenen fiyatlardan daha yüksek bedel ödenemeyeceğinden, tavan fiyat uygulaması zorunlu olan kalem veya gruplara daha yüksek bedel teklif edilen kalem veya gruplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca; teklif edilecek malzemelerden Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodu/fiyatı bulunmayanların ise en fazla UBB/İhale Sonuçlarına göre kurumlarca alınmış olan son 1 yıllık ortalama fiyatlarında olmak zorundadır. Söz konusu ortalama fiyatların üzerinde olan teklifler de değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayınlanan ve yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliği  (SUT) hükümlerinde belirtilen malzemelerden kaynaklanan nedenlerden (Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirtilen hastaya uygulanıp S.G.K tarafından ödeme şartlarını taşıyan malzemeler) dolayı Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ‘ nün yaşayacağı kurum zararı ve S.G.K  kesintileri yüklenici firma tarafından karşılanacak olup ; yapılan kesinti miktarı öncelikle firmanın ilgili faturasından mehsup edilecektir.

 

Madde 14. Söz konusu alımla ilgili tüm vergi (K.D.V. hariç), resim ve harçlar ile ulaşım ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.

 

Madde 15. İstekliler, bu alım için teklif vermekle dokümanlarda belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.

 

Madde 16. İdaremiz bu alımı gerçekleştirip gerçekleştirmemekte, dilediği miktarlarda alım yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

1. TOTAL DİZ PROTEZİ

2. REVİZYON DİZ

3.OFSET SEÇENEKLİ MOBİL MENTEŞELİ DİZ PROTEZİ

4. TOTAL KALÇA

5.ÇIMENTOSUZ MONOBLOK VE MODÜLER DKÇ ZEMININE UYUMLU REVİZYON STEM SEÇENEKLİ MESH ÜZERI

HA KAPLI POLIETILEN-METAL VE SERAMIK BAŞ SEÇENEKLI TOTAL KALÇA PROTEZI

6. KALÇA REVİZYON

7.ÇİMENTOSUZ KALKARLI ENDO PROTEZİ

8.ÇİMENTOSUZ KALKARSIZ ENDO PROTEZİ

9.ÇİMENTOLU ENDO PROTEZİ

10.PARSİYEL,TOTAL, REVERSE VE REVİZYON SEÇENEKLİ ÇİMENTOLU VE ÇİMENTOSUZ UZUN VEYA KISA HUMERAL STEMLİ TRAVMA VEYA PRİMER UYGULANABİLEN MONOBLOK-MODÜLER OMUZ PROTEZİ

11. DİZ ARTROSKOPİSİ

12. OMUZ ARTROSKOPİSİ

13. AYAK PLAKLARI

14. EL-BİLEK PLAKLARI

15. OMUZ, DİRSEK VE ÖN KOL PLAKLARI

16. FEMUR PLAKLARI

17. TİBİA VE FİBULA PLAKLARI

18. PERİPROSTATİK PLAKLAR

19. FİKSATÖRLER

20. VİDALAR

21. GREFT

 

S.No

Sut Kodu

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Birim Fyatı

Tutar

1

Sut Kodu

TOTAL DİZ PROTEZİ

       

1

AP2800

TİBİAL COMPANENT

ADET

100

   

2

AP2230

BAĞKESEN FEMORAL COMPANENT

ADET

40

   

3

AP2580

BAĞKESEN TİBİAL İNSERT

ADET

40

   

4

AP3180

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU

ADET

110

   

5

AP2300

BAĞ KORUYAN FEMORAL COMPANENT

ADET

60

   

6

AP2600

BAĞ KORUYAN TİBİAL İNSERT

ADET

60

   
         

TOPLAM

 

 

 

2

Sut Kodu

REVİZYON DİZ

Birimi

Miktarı

Birim Fyatı

Tutar

1

AP4030

FEMORAL KOMPONENT

ADET

20

   

2

AP2800

TİBİAL KOMPONENT

ADET

20

   

3

AP4200

TİBİAL İNSERT

ADET

10

   

4

AP4190

TİBİAL İNSERT

ADET

10

   

5

AP4090

Femoral/Tibial Stem Çimentolu

ADET

20

   

6

AP4120

Offset Adaptör

ADET

30

   

7

AP4270

Tibial Yarım/Tam Blok

ADET

30

   

8

AP4130

Femoral Distal/Posterior Blok

ADET

30

   

9

AP2420

Patellar Komponent

ADET

5

   

10

AP3180

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU

ADET

30

   

11

AP4140

FEMORAL BLOCK

ADET

15

   

12

AP4280

TİBİAL BLOCK

ADET

15

   
         

TOPLAM

 

 

3

Sut Kodu

OFSET SEÇENEKLİ MOBİL MENTEŞELİ DİZ PROTEZİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AP4350

FEMORAL KOMPONENT

ADET

4

   

2

AP4430

TİBİAL KOMPONENT

ADET

4

   

3

AP4380

INSERT

ADET

6

   

4

AP3180

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU

ADET

10

   

5

AP2420

PATELLA

ADET

2

   

6

AP 4140

FEMORAL BLOCK

ADET

6

   

7

AP4280

TİBİAL BLOCK

ADET

6

   

8

AP4270

TİBİAL FULL BLOCK

ADET

2

   

9

AP3180

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU

ADET

10

   

10

AP4110

FEMORAL-TİBİAL STEM

ADET

8

   
         

TOPLAM

 

 

4

Sut Kodu

TOTAL KALÇA

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AP1490

Asetabular Kap

ADET

35

   

2

AP1610

Insert (Sequential Highly Crossed)

ADET

35

   

3

AP1670

Asetabular Vida

ADET

100

   

4

AP1700

Femoral Head 22 mm

ADET

5

   

5

AP1750

Femoral Head 28 mm

ADET

5

   

6

AP1800

Femoral Head 32 mm

ADET

5

   

7

AP1860

Femoral Head 36 mm

ADET

5

   

8

AP1730

Femoral Baş 28 mm Seramik

ADET

10

   

9

AP1780

Femoral Baş 32 mm Seramik

ADET

10

   

10

AP1840

Femoral Baş 36mm Seramik

ADET

15

 

 

11

AP2050

Femoral Stem

ADET

35

 

 

12

AP1960

Adaptor Sleeve

ADET

35

 

 

13

AP3930

Kablo

ADET

10

 

 

14

AP1880

Bipolar Cup

ADET

10

 

 

         

TOPLAM

 

 

5

Sut Kodu

ÇIMENTOSUZ MONOBLOK VE MODÜLER DKÇ ZEMININE UYUMLU REVİZYON STEM SEÇENEKLİ  MESH ÜZERI HA KAPLI   POLIETILEN-METAL VE SERAMIK BAŞ SEÇENEKLI TOTAL KALÇA PROTEZI

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AP2070

ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM

ADET

5

   

2

AP2070

DKÇ FEMORAL STEM

ADET

2

   

3

AP2050

ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM

ADET

3

   

4

AP2050

ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM

ADET

3

   

5

AP2080

ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM

ADET

2

   

6

AP3830

FEMORAL STEM 190 MM

ADET

2

   

7

AP3870

FEMORAL STEM 225 MM

ADET

2

   

8

AP1490

ASETABULAR KAP

ADET

12

   

9

AP1880

BİPOLAR CUP

ADET

10

   

10

AP1610

INSERT

ADET

10

   

11

AP1650

SERAMİK LİNER

ADET

3

   

12

AP3530

CONSTRAINED LINER

ADET

2

   

13

AP1700

FEMORAL BAŞ 22 MM

ADET

2

   

14

AP1750

FEMORAL BAŞ 28 MM

ADET

7

   

15

AP1800

FEMORAL BAŞ 32 MM

ADET

3

   

16

AP1860

FEMORAL BAŞ 36-40 MM

ADET

4

   

17

AP1730

FEMORAL BAŞ  28 MM

ADET

2

   

18

AP1780

FEMORAL BAŞ 32 MM

ADET

5

   

19

AP1840

FEMORAL BAŞ 36 MM

ADET

8

   

20

AP1670

ASETABULAR VİDA

ADET

30

   

21

AP3310

CAGE

ADET

2

   

22

AP3410

CANCELLOUS VİDA

ADET

2

   

23

AP3320

ASETABULAR KAFES

ADET

2

   

24

AP1400

ASETABULAR KAP (Çimentolu)

ADET

3

   

25

TV1210

SPONGİÖZ VİDA

ADET

4

   

26

TV1130

SPONGİÖZ VİDA

ADET

2

   

27

AP3920

KABLO KİLİTLEME BLOĞU DAHİL

ADET

8

   

28

AP2120

MONOBLOK FEMORAL STEM

ADET

5

   

29

AP2050

DUAL KAPLI FEMORAL STEM

ADET

5

   

30

AP3670

REVİZYON FEMORAL STEM KISA

ADET

4

   

31

AP3710

REVİZYON FEMORAL STEM UZUN

ADET

2

   

32

AP3780

BOLT VİDASI

ADET

2

   

33

AP3630

REVİZYON PROKSİMAL BADY

ADET

2

   

34

AP1750

MODÜLER HEAD

ADET

15

   

35

AP3180

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU

ADET

20

   
         

TOPLAM

 

 

6

Sut Kodu

KALÇA REVİZYON

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AP3610

Modüler Bady Stem

ADET

10

   

2

AP3650

Modüler  Stem

ADET

10

   

3

AP3690

Modüler  Stem

ADET

10

   

4

AP3330

Restoration Ring

ADET

5

   

5

AP3410

Restoration Ring Vida

ADET

15

   

6

AP1410

Çimentolu Cup

ADET

5

   

7

AP3540

Constrained İnsert

ADET

10

   
         

TOPLAM

 

 

7

Sut Kodu

ÇİMENTOSUZ KALKARLI ENDO PROTEZİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AP2100

T2 KALKARSIZ MODÜLER STEM

ADET

20

   

2

AP1880

BIPOLAR KAP / CoCr

ADET

20

   

3

AP1750

MODÜLER KAFA / CoCr

ADET

20

   
         

TOPLAM

 

 

8

Sut Kodu

ÇİMENTOSUZ KALKARSIZ ENDO PROTEZİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AP2050

T2 KALKARSIZ MODÜLER STEM

ADET

50

   

2

AP1880

BIPOLAR KAP / CoCr

ADET

50

   

3

AP1750

MODÜLER KAFA / CoCr

ADET

50

   
         

TOPLAM

 

 

9

Sut Kodu

ÇİMENTOLU ENDO PROTEZİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AP1970

CTD MODÜLER DÜZ STEM, SEMENTLİ

ADET

10

   

2

AP1880

BIPOLAR KAP / CoCr

ADET

10

   

3

AP1750

MODÜLER KAFA / CoCr

ADET

10

   

4

AP2200

SEMENT TIKACI

ADET

10

   

5

AP2210

STEM MERKEZLEYİCİ

ADET

10

   
         

TOPLAM

 

             

10

Sut Kodu

PARSİYEL,TOTAL, REVERSE VE REVİZYON SEÇENEKLİ ÇİMENTOLU VE ÇİMENTOSUZ UZUN VEYA KISA HUMERAL STEMLİ TRAVMA VEYA PRİMER UYGULANABİLEN MONOBLOK-MODÜLER OMUZ PROTEZİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AP1130

Metafizyal Komponet

ADET

20

   

2

AP1040

Parsiyel HUMERAL BAŞ

ADET

20

   

3

AP1010

ÇİMENTOLU GLENOİD KOMPONENT (TOTAL UYGULAMA İÇİN)

ADET

20

   

4

AP1030

ÇİMENTOSUZ Tİ+HA KAPLI GLENOİD KOMPONENT (TOTAL UYGULAMA İÇİN)

ADET

20

   

5

AP1140

UZATMA PARÇASI

ADET

20

   

6

AP3180

ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU

ADET

20

   

7

AP3090

ÇİMENTOLU HUMERAL STEM

ADET

20

   

8

AP3070

ÇİMENTOSUZ Tİ+HA KAPLI GLENOİD KOMPONENT (REVERSE UYGULAMA İÇİN)

ADET

20

   

9

AP1070

ÇİMENTOSUZ Tİ+HA KAPLI HUMERAL STEM

ADET

20

   

10

AP3080

GLENOSPHERE (REVERSE UYGULAMA İÇİN)

ADET

20

   

11

AP3060

HUMERAL KAP (REVERSE UYGULAMA İÇİN)

ADET

20

   

12

AP3110

GLENOİD SABİTLEME VİDASI (REVERSE UYGULAMA İÇİN)

ADET

80

   

13

AP1120

DİSTAL KİLİTLEME VİDASI (ÇİMENTOSUZ UYGULAMALAR)

ADET

30

   

14

AE2220

SMARTLOOP (POLYESTER SUTURE)

ADET

100

   

15

AP3310

KAFES

ADET

20

   

16

AP1120

MODÜLER STEM BİRLEŞTİRME VİDASI (TÜM UYGULAMALAR)

ADET

20

   

17

AP2200

DİSTAL TIKAÇ

ADET

20

   

18

AP3100

ÇİMENTOSUZ Tİ+HA KAPLI HUMERAL STEM

ADET

20

   
         

TOPLAM

 

 

11

Sut Kodu

DİZ ARTROSKOPİSİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AE2140

ALL INSIDE SUTURE

ADET

100

   

2

AE1981

KIKIRDAK MATRİKS

ADET

50

   

3

AE1030

U STAPLE

ADET

25

   

4

AE1090

ENDOBUTTON

ADET

25

   

5

AE1630

BİYOEMİLİR VİDA

ADET

25

   
         

TOPLAM

 

 

12

Sut Kodu

OMUZ ARTROSKOPİSİ

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

AE2220

FIBER WIRE

ADET

50

   

2

AE1540

PEEK ANCHOR

ADET

80

   

3

AE1270

YUMAK ANCHOR

ADET

80

   
         

TOPLAM

 

 

13

Sut Kodu

AYAK PLAKLARI

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

TV1330

AYAK PLAKLARI-EL PARMAK PLAKLARI KİLİTLİ KOMPRESYON PLAK TİTANYUM

ADET

20

   

2

TV1350

FÜZYON PARMAK-HALLUKS VALGUS  KİLİTLİ KOMPRESYON PLAK TİTANYUM

ADET

5

   

3

TV1530

KALKANEAL PLAK KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

10

   
         

TOPLAM

 

 

14

Sut Kodu

EL-BİLEK PLAKLARI

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

TV1430

RADİUS DİSTAL DORSAL PLAKLAR KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

5

   

2

TV1450

RADİUS DİSTAL VOLAR PLAKLAR KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

30

   
         

TOPLAM

 

 

15

Sut Kodu

OMUZ, DİRSEK VE ÖN KOL PLAKLARI

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

TV1490

RADİUS-ULNA ŞAFT-KISALTMA- UZATMA PLAKLAR KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

40

   

2

TV1550

KLAVİKULA PLAK KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

20

   

3

TV1570

OLECRANON PLAK KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

10

   

4

TV1610

1-3 TÜBÜLER-CLOVERLEAF PLAK-T - PLAK KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

50

   

5

TV1750

HUMERUS PROKSİMAL ANATOMİK PLAKLAR KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

20

   

6

TV1950

HUMERUS DİSTAL ANATOMİK PLAKLAR (MEDİAL - LATERAL) KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

60

   

7

TV5200

ELASTİK ÇİVİLER

ADET

5

   

8

TV5360

ELASTİK ÇİVİLER İÇİN TEPE VİDASI

ADET

5

   
         

TOPLAM

 

 

16

Sut Kodu

FEMUR PLAKLARI

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

TV1690

GENİŞ PLAK- CLOVERLEAF PLAK-BUTRESS PLAK KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

10

   

2

TV1710

FEMUR DİSTAL ANATOMİK PLAKLARI KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

20

   

3

TV1730

FEMUR PROKSİMAL ANATOMİK PLAKLAR KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

5

   
         

TOPLAM

 

 

17

Sut Kodu

TİBİA  VE FİBULA PLAKLARI

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

TV1770

TİBİA DİSTAL LATERAL- ANTEROLATERAL ANATOMİK PLAKLARI KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

5

   

2

TV1790

TİBİA DİSTAL MEDİAL- ANTEROMEDİAL ANATOMİK PLAKLARI KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

20

   

3

TV1810

TİBİA PROKSİMAL ANATOMİK PLAKLARI KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

25

   

4

TV1670

DAR PLAK- REKONSTRÜKSİYON PLAK KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

15

   

5

TV1990

TİBİA DİSTAL MEDİAL ANATOMİK PLAKLARI KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

10

   

6

TV2550

PROKSIMAL TIBIA YÜKSEK OSTEOTOMİ PLAKLARI KİLİTLİ KOMPRESYON PLAK TİTANYUM

ADET

3

   

7

TV1930

FİBULA DİSTAL ANATOMİK PLAKLARI  KİLİTLİ KOMPRESYON TİTANYUM

ADET

70

   
         

TOPLAM

 

 

18

Sut Kodu

PERİPROSTETİK PLAKLAR

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

TV5760

KABLO ÇELİK

ADET

30

   

2

TV5770

KABLO TİTANYUM-CoCr

ADET

30

   

3

TV5630

MULTIFİLAMAN TEL

ADET

150

   
         

TOPLAM

 

 

19

Sut Kodu

FİKSATÖRLER

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

TV3113

ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, TÜBÜLER

ADET

5

   

2

TV3590

TÜP'TEN TÜP'E-ROD'DAN ROD'A KLEMPİ

ADET

50

   

3

TV3720

10.1 - 22.0 mm ÇAPLI TÜBÜLER  TÜP-ROD

ADET

25

   

4

TV5120

KORTİKAL-SELF - DRİLLİNG-SELF TAPPİNG VİDALAR SCHANZ

ADET

50

   
         

TOPLAM

 

 

20

Sut Kodu

VİDALAR

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

TV1010

1.0 - 3.0 mm VİDALAR KORTİKAL KİLİTSİZ TİTANYUM

ADET

100

   

2

TV1150

1.0 - 3.0 mm VİDALAR KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR  TİTANYUM

ADET

300

   

3

TV1170

3.1 - 3.9 mm VİDALAR KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR  TİTANYUM

ADET

450

   

4

TV1030

3.1 - 3.9 mm VİDALAR KORTİKAL KİLİTSİZ TİTANYUM

ADET

175

   

5

TV1050

4.0 mm VE ÜZERİ VİDALAR KORTİKAL KİLİTSİZ TİTANYUM

ADET

60

   

6

TV1190

4.0 mm VE ÜZERİ VİDALAR KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR  TİTANYUM

ADET

200

   

7

TV2890

BAŞSIZ KOMPRESYON 1.5 - 4.5 mm TAM YİVLİ ÇEKTİRME VİDASI TİTANYUM

ADET

15

   

8

TV3010

5.0 - 8.0 mm KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDALAR TİTANYUM

ADET

10

   

9

TV2790

KENDİNDEN KOMPRESYONLU VİDA DHS-DCS KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM

ADET

10

   

10

TV2830

DHS-DCS  LAG VİDA TİTANYUM

ADET

5

   

11

TV2930

2.0 - 4.9 mm KİLİTSİZ KANÜLLÜ VİDALAR TİTANYUM

ADET

40

   

12

TV2950

5.0 - 8.0 mm KİLİTSİZ KANÜLLÜ VİDALAR TİTANYUM

ADET

15

   

13

TV2990

2.0 - 4.9 mm KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDALAR TİTANYUM

ADET

10

   

14

TV5740

VİDA PULLARI

ADET

400

   

15

TV6040

PELVIK STANDART VİDA

ADET

30

   
         

TOPLAM

 

 

21

Sut Kodu

GREFT

Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutar

1

SG1140

BONE-G ACTİVE KEMİK GREFT

ADET

25

   
         

TOPLAM

 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME

1- CE belgesi olması.

2- Sağlık bakanlığı onayının olması.

3- SUT'a uygun olması.

4- Hastanın anatomik varyasyonuna uygun ölçülerde ve boylarda plak , vida ve protez tasarımlarının tam set olması.

5- Kullanılan malzemenin hastaya uygulanmasını sağlayan her türlü alet ve ekipman desteğinin tam ve eksiksiz sağlanması.

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  M.KÖSEOĞLU 

 Tel   :  0354 217 10 70 Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

17.11.2023 10:03