SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DOĞRUDAN TEMİN

SEDİM TÜP (TEST) ALIMI/38021

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 38021/Biyokimya

              09.05.2024

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 15.05.2024 tarihi saat 12:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                         Fatih YILMAZ

                                                                                                                                    Hastane Müdür Yrd.

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

SEDİM TÜP (TEST)

600 Adet

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 5 Ay.

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

 

  ERİTROSİT-SEDİMANTASYON CİHAZI VE TÜPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Biyokimya laboratuvarının yaklaşık 10

günlük 2024 yılı için ihtiyacı olan aşağıda miktarı yazılı test için sedimantasyon tüpü alınacaktır. İhaleyi alan firma bu tüpler tükeninceye kadar, eritrosit sedimantasyon hızının ölçüleceği bir adet cihaz kuracaktır.

Analiz Adı TEST SAYISI

SEDİMANTASYON TESTİ 600

1.    Eritrosit sedimantasyon tüplerine ilişkin özellikler

1.1.    Tüpler verilecek olan sedimantasyon cihazı için tam uyumlu olmalıdır.

1.2.    Tüplerin üzerinde bulunan etikette kullanım amacına uygun özelliği, hacmi, üretim seri numarası, steril olduğu ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

1.3.    Tüplerin içinde sitrat/kan oranı 1/4 olacak şekilde %3,2 veya %3,8 lik sodyum sitrat çözeltisi

bulunmalıdır.

1.4.    Cihazlar sedimantasyon testini sitratlı tüp ile çalışmaya uygun olmalıdır.

1.5.    Cihazlarda kullanılacak Na sitratlı tüpler en az 8x120 mm boyutlarında yuvarlak,  cam veya

plastik olmalıdır. Alınacak kan düzeyi tüp üzerinde 2 çizgi ile işaretlenmiş olmalıdır.

1.6.    Cihazlarda kullanılacak Na sitratlı tüpler laboratuvar da denenip uygun görüldükten sonra

alınacaktır.

1.7.    Tüplerin, kan alma hacmi düşük olmalıdır. Kapak rengi DIN/ISO 6710 `a uygun olmalıdır.

1.8.    Tüplerin üzerinde bulunan etikette kullanım amacına uygun özelliği, hacmi, üretim seri numarası, steril olduğu ve son kullanım tarihi ile CE işareti yazılı olmalıdır.

1.9.    Tüpler, kullanımda olan kan alma malzemeleri ile ( iğne, holder vb.) uyumlu olmalıdır.

1.10.    Tüpler teslim tarihinde en az 1 yıl kullanım süresine sahip olmalıdır. Raf ömrünü

tamamlamasına 3 ay kalmış olan tüpler, önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun

ömürlü olanlar ile değiştirilmelidir.

1.11.    Transport, kötü koşullarda saklamadan kaynaklanan hatalar, tüplerde fiziksel hasar gibi

durumlardan ilgili firma sorumludur. Bu tür durumlarda yapılacak olan yazılı başvuruyu takip eden 15

gün içinde söz konusu tüpler ücret talep edilmeden yenileri ile değiştirilmelidir. Tüplerin bildirilenden

eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri gidermelidir.

1.12.    İhaleden sonraki 10 iş günü boyunca tüplerin doğruluk, kesinlik denemeleri yapılarak karar

verilecektir. Bu çalışma için gerekli olan tüpler ve diğer sarf malzemeleri ücret talep edilmeden yüklenici tarafından karşılanmalıdır.

1.13.    Teklif edilecek tüpler, birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu kullanılabilecektir.

1.14.    Verilen hizmetlerin faturalandırılmasında; laboratuvar otomasyon sistemine kayıtlı onaylanan

test sayısı esas alınacaktır. Bunun dışındaki tüm kayıplar (tekrarlar, kontrol, kalibrasyon vb.) firma

tarafından karşılanacaktır.

2.    Eritrosit sedimantasyon tüplerinin kullanımı süresince verilecek olan sedimantasyon cihazının

özellikleri

2.1.    Cihaz tam otomatik olmalı, örneklerin yerleştirilmesinden sonra herhangi bir işlem

gerektirmemelidir.

2.2.    Cihaza bir defada en az 100 hasta örneği yüklenebilmeli ve çalışma sırasında örnek yüklemeye

devam edilebilmelidir.

2.3.    Cihaz dokunmatik LCD ekrana sahip olmalıdır.

2.4.    Cihazda hasta tanımlaması tuşlar ve ekran kullanılarak veya barkod okuyucu ile yapılabilmelidir.

Cihaz primer tüplerdeki tüm barkod tiplerini okuyarak, örnek tanımlamasını yapabilmelidir.

2.5.    Cihaz 24 saat kesintisiz çalışma özelliğine sahip olmalıdır.

2.6.    Cihazla birlikte barkot okuyucu tabancada verilmelidir.

2.7.    Cihaz 30 dakikalık ve bir saatlik iki farklı şekilde sonuçları Westergren metoduna göre 30

dakikalık çalışmasında; ½ saat ve 1 saatlik sonucu,1 saatlik çalışmasında; 1 saat ve 2 saatlik sonuçları

mm/saat olarak verecektir.

2.8.    Cihaza her yeni yüklemede cihazın durdurulmasına gerek olmadan tek tek numune yüklemesi

yapılabilmelidir.

2.9.    Cihaza tüpler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar bir müdahaleye gerek duyulmamalıdır.

2.10.    Cihaza acil numuneler sistemin çalışması durdurulmadan girilebilmelidir.

2.11.    Gerekli durumlarda cihaz, hata mesajları vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.

3.    Ücret talep edilmeden verilecek olan sarf malzemeleri

3.1.    Cihazın çalışması için gerekli olan her türlü sarf malzemeleri ile arıza bakım onarım giderleri ve

ayrıca cihazın tekrar ettiği veya cihaz kaynaklı hatalı numune kit sarfiyatı, kontrol (en az iki seviye) ve

kalibratör için kit ve materyalleri laboratuvarın saptayacağı miktarlarda, reaktifler tüketilinceye kadar,

ücret talep edilmeden karşılanmalıdır.

3.2.    Teklif veren firmalar teklif ettikleri kalemler için laboratuvarın kabul edeceği bir ?dış kalite

kontrol? programına en geç 1 ay içerisinde üyelik sağlayacaklardır. Dış kalite kontrol örnekleri aylık

veya 3 aylık olmalıdır.

3.3.    Tüplere uygun, Westergren değerlerini veren ayarlanabilir skala içeren 2 adet sehpa (stand)

temin etmelidir.

3.3    Sonuçların basımı için printer ve ona uygun printer kağıdı verilmelidir.

3.4    Cihaz ile birlikte 1 adet tüp karıştırma cihazı da verilmelidir.

3.5    Cihazların montajı firmaya aittir. Cihazlar kurumun gösterdiği yere ücretsiz monte edilecektir.

Cihazların çalışması için elektrik, su gibi alt yapı tesisatı kurum tarafından sağlanacaktır. Kesintisiz güç

kaynağı gibi ek cihazların temini ve montajı firmaya aittir. Ayrıca cihazların montajı esnasında yapılması lazım gelen laboratuvar düzenlemeleri de yüklenici firmaya ait olacaktır.

3.6    Cihazın hastane otomasyonuna (LIS) firma tarafından cihaz kurulur kurulmaz ücretsiz olarak

yapılmalıdır. Entegrasyon işlemi 5 (beş) iş gününü geçmeyecektir. Anlaşmazlıkların çözümünde idare

tam yetkilidir.

3.7    Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon

isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.

Demonstrasyonda yapılacak çalışmaların tüm masrafların yükümlülüğü firmaya ait olacaktır.

4.    GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

4.1.    Laboratuvar hizmetlerinin aksatılmaması temel esastır. Cihaz; kullanılacak yedek parça dâhil

sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır.

4.2.     Cihazların her türlü bakım ve arıza giderleri firma tarafından karşılanacaktır.

4.3.    Arıza ve yedek parça ihtiyacı durumunda, 6 saat içinde müdahale edilecek, 24 saat içinde hasta

örnekleri çalıştırılarak, sonuçları teslim edilecektir. Cihazın onarılamadığı durumlarda ise hizmet

aksatılmadan en geç 72 saat içinde yeni bir cihaz kullanıma hazır hale getirilecektir. Bu yapılmazsa her

aksayan test maliyeti kadar ceza ödenecektir. Bu garanti, hem satıcı hem de distribütör firma

tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir.

4.4.    Teknik servis hizmetleri hafta sonu ve bayram tatilleri dâhil sürekli verilecektir

5.    EĞİTİM

5.1.    Cihazlar kurulduktan sonra, her cihaz ve kit için, tedarikçi firma ücretsiz eğitim verecektir.

Cihazları kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır. Eleman sayısının belirlenmesi ve verilen eğitimin yeterli olup olmadığına kurum idaresi karar verecektir. Firma ayrıca cihazların kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren dokümanı TÜRKÇE olarak kuruma verecektir (Günlük, haftalık, aylık bakımı, ölçümleme, çalışma yöntemi, reaktif hazırlama gibi bilgiler içerecektir). Eğitim sonunda eğitim alan personele sertifika verilecektir.

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  EKREM BAŞTÜRK 

Tel   :  0354 217 10 70       Dahili      : 3443     Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta : hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

9.05.2024 14:15