SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DOĞRUDAN TEMİN

TAM KANSAYIMI (HEMOGRAM) ALIMI/38007

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 38007/Biyokimya

              13.05.2024

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 14.05.2024 tarihi saat 14:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                      Yakup ARIKAN

                                                                                                                                    Hastane Müdür V.

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

TAM KANSAYIMI (HEMOGRAM)

18050 Adet

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 5 Ay.

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

 

  KAN SAYIM CİHAZI VE KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Klinik Biyokimya laboratuvarının 2024

yıllına ait yaklaşık üç (3) aylık ihtiyacını karşılamak üzere, aşağıda miktarı yazılı testler için kit

alınacaktır, ihaleyi alan firma kitler tüketilinceye kadar kitlerin çalışması için 2 (iki) adet tam otomatik

kan sayım cihazı kuracaklardır.

1.    Rutinde kullanılacak olan kan sayım miktarı aşağıda belirtilmiştir:

CİNS    İTest Sayısı

Tam Kan sayım    ı18.000 Test

Retikülosit        50 Test

2. Reaktiflere ilişkin özellikler:

2.1. Kanın dilüsyonunu sağlayan, osmotik olarak dengeli, partiküllerden arınmış, izotonik bir solüsyon

olmalıdır.

2.2    Kanda kırmızı kan hücrelerini parçalayıp beyaz kan hücrelerinin sayılmasına ve açığa çıkan

hemoglobinin ölçülmesini sağlayan bir solüsyon olmalıdır.

2.3    Lökosit diferansiasyonu için gerekli solüsyonlar olmalıdır.

2.4    Cihazlar en az 22 parametre çalışmalıdır. Sistemdeki tüplerde ve kaplarda kan proteinlerinin

birikmesini, bakteri ve mantar üremesini engelleyen, cihazı temizleyen solüsyonlar olmalıdır.

2.5    Tüm reaktifler, kalibratörler ve kontrol materyali aynı marka ve verilecek olan sistem için tam

uyumlu olmalıdır.

2.6    Reaktifler uluslararası klinik laboratuvar standartlarına uygun gün içi ve günler arası

tekrarlanabilirlik (CV) değerlerine sahip olmalıdır.

2.7    Reaktiflerin açıldıktan sonraki dayanıklılık süreleri en az 10 (on) gün olmalıdır.

2.8    Reaktifler ve raf ömrü olan sarf malzemeleri teslim tarihinde en az 6 ay kullanım süresine sahip

olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına 1 (bir) ay kalmış olan reaktifler, laboratuvar sorumluları

tarafından önceden haber verilmek kaydıyla ilgili firma tarafından daha uzun ömürlü olanlar ile

değiştirilmelidir.

2.9     Verilen hizmetlerin faturalandırılmasında; laboratuvar otomasyon sistemine kayıtlı onaylanan test

sayısı esas alınacaktır. Bunun dışındaki tüm kayıplar (tekrarlar, kontrol, kalibrasyon vb.) firma

tarafından karşılanacaktır.

3.    Testlerin çalışması için kurulacak olan kan sayım sisteminin özellikleri

3.1.    Bir kan örneğinden aynı anda eritrosit, lökosit, trombosit sayımı, hemoglobin, hematokrit ve

eritrosit indeksleri  (MCV, MCH, MCHC, RDW vb. ), trombosit indeksleri ( MPV, PDW ) , lenfosit,

monosit, nötrofil , eosinofil, bazofil  ayırımını otomatik olarak, hiçbir manuel işlem gerektirmeden

yapabilmeli; hücre diferansiasyonunda lazer sistemi / direkt sayım /empedans/ Fluorescent flow

cytometry /radyo dalgalarını içeren yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılmalıdır. Lökosit alt gruplarını

lazer teknolojisi yöntemleri ile ölçmelidir. 3.2.    Örneklerin cihaza yüklenmesinden önce hiçbir ön işleme

gerek duyulmamalıdır.

3.3.    Örneklerin disk veya kasetlerine yerleştirilmesinden itibaren, sonuçlar alınıncaya kadar, tüm

işlemler tam otomatik olarak yapılmalıdır.

3.4.    Bir defada en az 50 hasta örneği yüklenebilmeli ve çalışma sırasında örnek yüklemeye devam

edilebilmelidir,

3.5.    Cihazın CBC ve formül lökosit parametre hızı en az 100 test/saat hızında bir cihaz ve acil

tetkikler için ilave 100 test/saat hızında 2. bir cihaz   (toplamda en az 200 test/saat hızında 2 (iki) adet

aynı marka-model cihaz) verilmelidir.

3.6.    Örnekler cihaza kapakları çıkarılmamış primer vakumlu tüpler ile yüklenebilmeli, cihaz tüp

kapaklarını delerek örnekleri aspire edebilmelidir. Cihaz primer tüplerdeki cod 39, cod 128, codabar,

Interleaved 2 of 5 gibi tüm barkod tiplerini okuyarak, örnek tanımlamasını yapabilmelidir.

3.7.    Cihazda kalite kontrol programları (Westgard kuralları ve Levey-Jennings grafikleri vs.)

bulunmalı, gün içi ve günler arası kalite kontrol istatistiklerini yapabilmelidir.

3.8.    Firma laboratuvar tarafından kabul edilen bir `Dış Kalite Kontrol Programı? ile ilgili tüm işlemleri

ücretsiz olarak gerçekleştirilmelidir. Dış kalite örnekleri aylık olmalıdır. Cihazın laboratuvarda kaldığı

sürece eksternal kalite kontrol programına üyelik devam edecektir.

3.9.    En az iki seviye İnternal kalite kontrol örnekleri ücretsiz olarak temin edilmelidir.

3.10.    Acil örnekler sıra dışı ve öncelikli olarak çalışılabilmelidir.

3.11.    Cihaz dağılım grafiklerini de içeren hasta sonuçlarını saklayabilme kapasitesine sahip olmalı.

İstenildiğinde geçmişe ait sonuçlar görülebilmeli ve yazıcıdan çıktısı alınabilmelidir.

3.12.    Cihaz her kan örneğinin sayımından sonra kendini otomatik olarak temizlemelidir.

3.13.    Cihazda reaktifler belirli bir seviyeye indiği zaman kullanıcıyı uyaran bir sistem bulunmalıdır.

3.14.    Cihaz 24 saat kesintisiz çalışma özelliğine sahip olmalıdır,

3.15.    Test sonuçları cihazdan hastaya verilebilecek rapor şeklinde de alınabilmelidir, bunun için yazıcı

ve kâğıt verilmelidir.

3.16.     Cihazlar kullanıcının isteğine göre hem kapalı hem de açık tüpten çalışma yapabilmelidir.

3.17.    Cihazlar gerekli tüm dilüsyonları otomatik olarak yapabilmeli ayrıca ön dilüsyona ihtiyaç

duymamalıdır.

3.18.     Cihazın LCD ekranı veya bilgisayar monitörlü olmalıdır. Bu ekranda aynı anda hasta sonuç

raporu gözükmelidir. Hastaya ait tüm sonuçlar hem ekrandan görülebilmeli hem de yazıcıdan

alınabilmelidir.

3.19.    Cihaz sık sık kalibrasyon gerektirmemelidir.

3.20.    Talep edilen testlerin çalışılabilmesi için gerekli olan her türlü sarf malzemeleri (reaktif, yıkama

solüsyonu vb) ücret talep edilmeden yüklenici tarafından karşılanmalıdır.

4.    Ücret talep edilmeden verilecek olan sarf ve diğer malzemeler

4.1.    Sarf malzemelerinin cinsi ve miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

CİNS    İMİKTARI

EDTA?lı tüp  (K2 EDTA)    19.000 ADET

EDTA?lı tüp  pediatrik    1.000 ADET

Printer     2 ADET

A4 Kâğıd    ıTalep edildiği kadar

Barkot okuyucu    1 ADET

4.2.    Tüm sarf ve diğer malzemeler sistem laboratuvarda çalışır durumda kaldığı sürece yüklenici

tarafından ücretsiz temin edilecektir.

4.3.    Ayrıca elektrik kesintilerinde en az yarım saat cihazı çalıştırmaya yeterli olacak bir güç kaynağı

kurulmalı ve bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.

5.    Personel Temini

Yüklenici tarafından hizmetin verimliliğini artırmak amacıyla kullanılacak cihazların zamanında bakım

onarımlarının yapılması, sağlık hizmetinin aksamasına sebebiyet verilmemesi amacıyla cihaz arızlarına

zamanında müdahale edebilecek, sağlık tesisi ile yüklenici arasındaki iş ve işlemleri takip edecek

personel mesaisini laboratuvarda geçirecek şekilde görevlendirilecektir. Personele ait özlük hakları, iş

kanunu kapsamında yer alan hakları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm sorumlulukları yükleniciye

aittir. Yüklenici tarafından görevlendirilecek personel için laboratuvar sorumlusundan onay alınacaktır.

6. CİHAZIN MONTAJI

Cihazın montajı firmasına aittir. Cihaz kurumun gösterdiği yere ücretsiz monte edilecektir. Cihazın

çalışması için elektrik, su gibi alt yapı tesisatı kurum tarafından sağlanacaktır. Sistem için laboratuvarda

herhangi bir düzenleme veya altyapı-yer değişikliği gerektiği takdirde firma tarafından karşılanmalıdır.

Cihazın hastane otomasyonuna (LIS) bağlantısı firma tarafından cihaz kurulur kurulmaz ücretsiz olarak

hemen yapılacaktır.

7.EĞİTİM

Cihazı kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır. Eleman sayısını belirlemede ve

verilen eğitimin yeterli olup olmadığına kurum idaresi karar verecektir. Kullanıcı sertifikaları

laboratuvara teslim edilmelidir. Firma ayrıca cihazın kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken

hususları içeren dokümanı TÜRKÇE olarak kuruma verecektir.

8. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Laboratuvar hizmetlerinin aksatılmaması temel esastır. Cihaz; kullanılacak yedek parça dâhil sözleşme

süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır. Arıza ve yedek parça ihtiyacı durumunda, 6 saat

içinde müdahale edilecek, 24 saat içinde hasta örnekleri çalıştırılarak, sonuçları teslim edilecektir.

Cihazın onarılamadığı durumlarda ise hizmet aksatılmadan en geç 72 saat içinde yeni bir cihaz

kullanıma hazır hale getirilecektir. Bu yapılmazsa her aksayan test maliyeti kadar ceza ödenecektir.

Ayrıca; 1 ayda 3 defadan fazla aynı arızanın tekrarlaması veya 5 farklı arızanın olması halinde cihaz

yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti, hem satıcı hem de distribütör firma tarafından verilmeli ve

taahhüt edilmelidir.  Teknik servis hizmetleri hafta sonu ve bayram tatilleri dahil sürekli verilecektir.

9. KABUL VE MUAYENE

9.1 Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye

uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar demo yapılacaktır.

9.2 Demo sırasında yapılan çalışmaların tüm masrafları ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya

ait olacaktır.

 

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  EKREM BAŞTÜRK 

Tel   :  0354 217 10 70       Dahili      : 3443     Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta : hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

13.05.2024 13:26