TIP FAKÜLTESİ

DOĞRUDAN TEMİN

DRAGER MARKA BABYLOG MODEL 2(İKİ) ADET PEDİATRİK VENTİLATÖR 1 YILLIK PARÇA HARİÇ BAKIM-ONARIM HİZMETİ -35784

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

:35784/BİYOMEDİKAL

               27.07.2022

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 2/08/2022 tarihi saat 16:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                          Ali ÇEVİK

                                                                                                                                  Hastane Müdürü

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

 DRAGER MARKA BABYLOG MODEL 2(İKİ) ADET PEDİATRİK VENTİLATÖR 1 YILLIK PARÇA HARİÇ

BAKIM-ONARIM HİZMETİ 

2 ADET

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 180 Gün.

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4  İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

  DRAGER MARKA BABYLOG MODEL 2(İKİ) ADET PEDİATRİK VENTİLATÖR 1 YILLIK PARÇA HARİÇ

BAKIM-ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

 Bu şartname Drager marka Babylog model 2(iki) adet pediatrik ventilatörlerin 1 yıllık parça hariç bakım onarımını kapsamaktadır.

A.    TEKLİF DOSYASINDA İSTENİLEN BELGELER

1.    İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSEnin Hizmet Yeterlilik Belgesi ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi?

2.    İlgili cihazın marka ve modeline göre üretici firmadan temsilcilik veya Yetkili Servis belgesi

B.    PERiYODİK BAKIM / ONARIM GÜN VE SAATLERİ

1.    Periyodik ve koruyucu bakımlar, cihazın bulunduğu kuruluşun ilgili birim sorumlusu, Biyomedikal

Birimi ile ilgili bölüm sorumlusu ve ilgili firma sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde

belirlenen tarih ve saatte yapılır.

2.    Yüklenici, periyodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belirleyerek Biyomedikal Birimine yazılı olarak bildirir.

C.    SERVİS HİZMETLERİ

1.    Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda Biyomedikal  Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. Biyomedikal Birimi gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez. Cihazın bakımını yapan yüklenici firmanın 4 nüshalı servis formu teknik personel ile birlikte düzenlenir ve bu formların birer nüshası cihazın bulunduğu ilgili birimde, Biyomedikal Biriminde yüklenici firmada kalır, diğer bir nüshası fatura ile birlikte satın alma birimine verilir. Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihazın bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, Biyomedikal Biriminin teknik elemanının ve yüklenici firmanın servis elamanın imzaları olmalıdır. Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin tamamlandığı, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.

2.    Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan programsal, elektronik veya mekanik parça işlevlerinin iptali gibi nedenlerden oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur bu durumda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

3.    Cihazda arızanın giderilmesi için herhangi bir parçaya ihtiyaç duyulursa yüklenici firma gerekli

parçanın teknik özelliklerini belirten teknik servis raporu hazırlayarak idareye teslim eder. Hastane gerekli parçayı temin ettikten sonra yüklenici firmaya haber verir. Yüklenici firma 48 (2 gün) saat içerisinde parçanın montajını ücretsiz yapmakla yükümlüdür.

4.    Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

5.    Yüklenici, bakım faaliyetlerinde cihazın elektrik güvenlik testlerini yapmalıdır.

6.    Arızanın acil giderilmesi gereken veya istenen durumlarda gerekli ise yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul eder. Ayrıca, yüklenici kendi isteği ile mesai saatleri dışında veya hafta sonu bayram ve resmi tatil günlerinde çalışırsa; arızayı giderme çalışmaları nedeniyle tatil günleri ve mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa veya çalışma uzar ve mesai saatleri dışına taşarsa, bu mesai saatleri saatleri dışında çalışmalar için hiçbir şekilde ek ücret ödenmez, teknik personelin seyahat masrafları ve benzeri masrafları verilmez.

 7.    Cihazda fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş

sayılır.

8.    Servis hizmeti sonunda, cihazın çalışma performansı test edilerek cihaz çalışır vaziyette teslim edilir.

D.    ARIZAYA MÜDAHALE

Herhangi bir zamanda cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları ?arıza? olarak kabul edilir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

1.    Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazda arıza meydana gelmesi halinde, cihazın

bulunduğu yerin yetkilisi, yükleniciyi telefon, fax veya e-posta ile bilgilendirir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak bildirenin kayıtları esas alınır. Arıza bildiriminin ardından, yüklenici en geç 48 (kırksekiz) saat içinde cihaza müdahale ederek arızanın nedenini tespit etmek ve arıza tespitini mütakip yedek parça gerektiren durumlarda hastaneye yedek parça fiyatını içeren proforma vermek zorundadır.

2.    Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı cihaza müdahaleden itibaren en geç 12(on iki) saat içinde arıza giderilmiş olmalıdır.

E.    CEZAİ HÜKÜMLER

1.    Arıza bildiriminin ardından D.1. maddesinde belirtilen süreler içerisinde arızanın nedeni tespit

edilmelidir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda her saat için ilgili cihazın periyodik bakım/onarım

sözleşme bedeline %0,1(binde biri) oranında kesilen ceza yüklenicinin ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilir.

2.    Yukarıda belirtilen D.2. maddesinde süreler aşıldığı halde cihaz çalışmıyorsa gecikilen her gün için

periyodik bakım/onarım cihaz başına düşen sözleşme bedelinin %3(yüzde üçü) kesilerek ceza olarak

tahakkuk ettirilir. Cihazın periyodik bakımlarının yapılmaması durumunda ise ,o dönem bakım faturası

ödenmez ve periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin %5(yüzde beşi) kesilerek ceza olarak kesilir ve bir sonraki bakım faturasından tahakkuk ettirilir.

3.    Cihazın servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.

4.    Şartnamedeki diğer maddelerin eksik olarak yerine getirmesi durumunda, ilgili cihazın periyodik

bakım/onarım sözleşme bedelinin %1(yüzde biri) oranında kesilen ceza, yüklenicinin ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilir.

F.    TEKNİK ÖZELLİKLER

Yüklenici arızalar dışındaki durumlarda, sözleşme kapsamındaki cihaza veya cihazlara 6(altı) ay aralıklarla 2 (iki) periyodik bakım ve gerekli kalibrasyonları yapmakla yükümlüdür.

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  NESRİN COŞGUN SEZEN 

 Tel   :  0354 217 10 70 Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

1.08.2022 09:00