TIP FAKÜLTESİ

DOĞRUDAN TEMİN

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 36418/İSG

03.03.2023

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 07/03/2023 tarihi saat 17:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                          Ali ÇEVİK

                                                                                                                                  Hastane Müdürü

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

12 AY

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi 360 Gün

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4  İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

 

 

 

  YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ  SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

1.İşin Kapsamı:

Bu teknik şartname, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 24.10.2013 tarih ve 28801 Sayılı

Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve

30.12.2016 tarih ve 29934 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla

Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ilişkilendirilen, 22.05.2014

tarih ve 29007 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında

Tebliğ ve 19.04.2017 tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tehlikeli Madde Güvenlik

Danışmanlığı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de belirtilen kriterlere uygun olarak

belgelendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarını istihdam eden, 18.07.2017 tarih ve 58352

Sayılı Olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Hakkında Yönerge?deki şartlara göre kurulmuş olan ?Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları tarafından alınacak hizmeti kapsamaktadır.

2.İşin Süresi: Bu şartnamenin 1.1 maddesinde konusu açıklanan hizmetin süresi 12 (oniki) aydır.

Tüm bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, İşletmemiz kapsamında;

ADR hükümlerince belirlenen, 17.08.2017 tarih ve 14511534-010.06.02-E.56607 Sayılı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alınması konulu Genelgede belirtilen sağlık kurumlarını da kapsamına alan, ADR

1.1.3.6.3 tablosunda 0 (sıfır) kategorisinde yer alan madde ve nesneler de dahil olmak üzere aşağıdaki

sınıflar bulunabilmektedir:

a) Sınıf 2 Gazlar: Saf gazlar veya gaz karışımları ile bir veya birden fazla madde ve nesne içeren gaz ve

gaz karışımlarını kapsar. Zehirleyici, alev alıcı ve sıkıştırılmış gazlar olmak üzere 3 alt sınıfa ayrılır.

b) Sınıf 3 Alevlenir Sıvılar: Parlama noktası 60 °C`den daha düşük olan sıvıları, parlama noktası 60

°C'den daha yüksek olan erimiş katıları, duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıları kapsar.

c) Sınıf 4.1 Alevlenebilir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, polimerleştirici maddeler ve

duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar: alevlenebilir maddeleri ve nesneleri, 1.2.1'deki "katı" tanımının (a) bendine göre duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcıları ve kendiliğinden tepkimeye giren sıvıları veya katıları ve polimerleştirici maddeleri kapsar.

d) Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler: Aşağıdakileri kapsar:

- Piroforik maddeler, karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa

bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelerdir. Bunlar Sınıf 4.2 içerisinde

kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler olarak tanımlanır ve

- Kendiliğinden ısınan maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dahil olmak üzere, hava ile temas

ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddelerdir. Bu maddeler, yalnızca büyük

miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler) tutuşur.

e) Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkaran maddeler: su ile reaksiyona girerek,

hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenebilir gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer

maddeleri içeren nesneleri kapsar.

f) Sınıf 6.1 Zehirli Maddeler: Oldukça küçük miktarları tek bir etki ile veya kısa süreli etki ile insan

sağlığına zararlı olan veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile veya sindirim yoluyla etkili olan maddeleri kapsar.

g) Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler: Bulaşıcı maddeleri kapsar. ADR amaçları uyarınca bulaşıcı maddeler,

patojen içerdiği bilinen ve içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda

hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil)

ve prionlar gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır. Sınıf 6.2 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:

    - İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler

    - Yalnızca hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeler

    - Klinik atıklar

    - Biyolojik maddeler

h) Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler: ADR uyarınca ilgili tabloda belirtilen temel radyonüklid değerleri

sevkiyatta hem etkinlik konsantrasyonu hem de toplam etkinlik olarak aşan radyonüklidleri içeren

herhangi bir malzeme anlamına gelir.

i) Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler: Temas halinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal

etki ile zarar veren veya sızıntı olması halinde diğer maddelere veya taşıma araçlarına hasar veren veya yok eden maddeler içeren maddeleri ve nesneleri kapsar. Ayrıca bu sınıf, yalnızca suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya duman üreten diğer maddeleri de kapsar.

j) Sınıf 9 Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler: Taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca

kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeleri ve nesneleri kapsar.

3.Tanımlar:

Bu şartnamede adı geçen;

İŞLETME:   İlgili mevzuat kapsamındaki Sağlık Kurum ve Kuruluşlarını,

TMGDK:   Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından  yetkilendirilmiş kuruluşu,

TMGD:   İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID?ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve  Bakanlık

tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

TMFB:   Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi?ni,

İDARE:   Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı?nı,

U-NET SİSTEMİ:   Bakanlığın elektronik ortamdaki bilgi kayıt sistemini,

ADR:   Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

PAKETLEYEN:   Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak

üzere, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren,

tehlikeli maddeleri paketleten ya da bu malların paketlerini, etiketlerini değiştiren işletmeleri,

YÜKLEYEN    :   Paketli veya dökme tehlikeli maddelerin içerisinde bulunduğu ambalaj, konteyner veya

portatif tankları bir aracın içine veya üzerine veya bir konteynerin içine yükleyen işletmeleri,

GÖNDEREN    :   Tehlikeli maddeyi taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen ve taşıma evrakını

 imzalayan işletmeyi veya taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa sözleşmede Gönderen olarak belirtilen işletmeyi,

ALICI:   Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen maddenin

teslim edileceği işletmeyi,

BOŞALTAN:  Paketli veya dökme olarak taşınan tehlikeli maddeleri taşıt, tank veya konteynerlerden

boşaltan işletmeyi,İfade etmektedir.

4.Genel Teknik Yeterlilik Şartları:

Hizmet alınacak olan TMGDK'nın;

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge'ye uygun

olarak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yetki belgesi almış olması ve gerekli eğitimi

alıp yapılan sınavda başarılı olarak TMGD Sertifikası ile yetkilendirilmiş TMGD istihdam ediyor olması,

TMGDK'nın istihdam ettiği Koordinatörü ve/veya İdari Koordinatörü, Şube Sorumlusu, TMGD

kadrolarından herhangi birinin;

a) İlgili kurumlardan en az bir TMGD Saha / Uygulama Eğitimi alarak ADR Yenileme ve TMGD Saha /

Uygulama Eğitimi Sertifikası almış olması,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarında Nükleer Tıp, İyotlu Tedavi, Klinik Mikrobiyoloji (Hematoloji, Elisa vb)

gibi tehlikeli atık üreten bölümleri; laboratuvar sarf malzemeleri, tıbbi gazlar, kan ve radyoaktif

giriş-çıkış  sirkülasyonu olan hastanelerde deneyim sahibi olması,

c) Üniversitelerin Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Fen Fakültesi Biyoloji,

Biyokimya veya Kimya bölümlerinden birinden mezun olmuş olması,

d) Sağlık kuruluşlarında Laboratuvar ve Test prosesi içerisinde bulunarak deneyim kazanmış olması,

e) Ulusal ve Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına hakim

olması,

f) İşletme kapsamında bulunan Kalite Yönetim Sistemleri, Güvenlik Planları vb prosedürleri Ulusal ve

Uluslararası Mevzuatlara uygun hale getirmekte deneyim sahibi olması,

g) Sağlık kuruluşlarında ürün akışı ve atık yönetimi ile ilgili konularda mevzuatlar uyarınca resmi

makamlarla (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu vb) ve tedarikçilerle

gerekli bilgi akışını sağlayabilecek yetkinlikte ve yeterlilikte olması,

h) İşletmeye gelen veya işletmeden çıkışı gerçekleşen kan ve kan ürünleri, doku-organ parçaları, tıbbi

gazlar, radyoaktif maddeler, laboratuvar kitleri vb tehlikeli maddeler ve tehlikeli atıkların sınıflarını

tespit ederek ADR Anlaşması'nda tanımlanmış maddelerle ilişkilendirebilecek bilgi birikimi, deneyim ve yeterliliğe sahip olması ve bu konu ile ilgili ADR ve ulusal mevzuatlara uygun olacak şekilde

dökümantasyon ve uygulama yapabilmesi,

i) İşletmenin varsa alt yüklenici ve tedarikçi gibi anlaşma yapmış olduğu kurum ve kuruluşlarla olan

ilişkilerinden doğan mevzuata uygun iş ortaklığında ADR ve ulusal mevzuatları uygulayarak bir kontrol

sistemi kurabilecek bilgi ve yeterliliğe sahip olması

5. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşunun Yükümlülükleri:

(1) TMGDK'lar hizmet verdiği işletmelerde, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'in 23 üncü maddesinde tanımlanan TMGD'lerin görev ve yükümlülükleri kapsamında sorumludurlar.

(2)TMGDK'lar hizmet verecekleri işletmelerin tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerine uygun sertifikaya sahip (ADR) TMGD'yi görevlendirmek zorundadır.

(3) İşletmelerde tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmak üzere TMGDK'larca

görevlendirilen TMGD'ler tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporlarına dair kayıtlar TMGDK arşivinde

tutulur. Sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar TMGDK'larca işletmeciye teslim edilir.

(4) TMGDK'lar işletmelere TMGD hizmeti vermesi durumunda, işletme ile TMGDK arasındaki sözleşmeyi eş zamanlı olarak işletmenin temsile ve ilzama yetkili kişisi ile U-NET otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirmek zorundadır.

6.TMGDK tarafından atanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Yükümlülükleri:

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşmelere (ADR) ve konu ile ilgili

mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.turkiye.gov.tr

adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK'ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR'deki zorunluluklar ile

uygunluk prosedürlerini belirlemek.

d) İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın

alınırken rehberlik etmek.

e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili

prosedürleri belirlemek.

f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme

çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği

etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek,

çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlamak.

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin

taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik

teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.

k) ADR Bölüm 1.10.3.2'de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını

sağlamak.

l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek

kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdare'ye ibraz edilmek

üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK'ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

n) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda

tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi

kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık

hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK'ye ve yetkili mercilere yazılı olarak

bildirmek.

o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi, etiketlenmesi,

işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.  İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK'ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.

 

 

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  Elif Nazlı KAYHAN

 Tel   :  0354 217 10 70 – 0354 212 70 10 (Dahili: 3444) Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr       

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

3.03.2023 15:15