TIP FAKÜLTESİ

DOĞRUDAN TEMİN

PATOLOJİ LABORATUVARI HİZMET ALIMI

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 36470/PATOLOJİ

                7.03.2023

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 8/03/2023 tarihi saat 12:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                            Ali ÇEVİK

                                                                                                                                      Hastane Müdürü

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

PATOLOJİ LABORATUVARI HİZMET ALIMI

180.000

   PUAN

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 360 Gün.

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4  İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

TEKNİK ŞARTNANME

Ekte yer alan testlerin dış laboratuvarda çalışması ve raporlamalı sonuç verilmesi işi.

1) Ekte kodları belirtilen tüm patoloji testleri/hizmetleri yüklenici tarafından temin edilecektir.

2) Sonuç raporunda ilgili Patoloji uzmanının ıslak imzası ve kaşesi/veya elektronik imzası bulunmalıdır.

Sonuçlar biri hastada biri de laboratuvarımızda kalmak üzere iki nüsha olarak hastanemiz Tıbbi patoloji Laboratuvarına gönderilmelidir ve laboratuvardaki görevli tutanak karşılığında hasta icmali ile raporları teslim almalıdır.

3) Çalışılan immünhistokimyasal/histokimyasal boyalar ve ek tetkiklerin sayısı, aylık olarak detaylı bi

şekilde tarafımızla paylaşılmalıdır.

4) Testlerin yapılması için sağlık bakanlığından ruhsatlı, bir laboratuvar olmuş olması aranacaktır.

5) Patolojiye ait doku numuneleri hastane personelince alınacak ve formaldehitli kavanozlar içine

konacaktır.

6) Numuneler hastanemizden firma yetkilisi tarafından teslim alınacak, kabulü hastanemizden olacak ve sonuçlar mail yoluyla alınacaktır. Sonuç alma süresi 10 iş günü olacaktır.

7) Çalışılacak testlere ait numune transportu için gerekli her malzemenin temini (Transport çantası vb.) ve numunelerin uygun ortamda transportu, numunelerin laboratuvardan alınması yüklenici firmaya aittir.

8) Sonuçların Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarına

bildirilmesi firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır.

9) Alınan numuneler düzenli olarak en az haftada 1 gün veya hastanemizin belirlediği günlerde

laboratuvarımızdan alınıp çalışmanın yapılacağı laboratuvara götürülmelidir.

10) Kurumdan numunelerin alınımından sonra oluşan her türlü aksaklığa bağlı problemler (numunenin solüsyonun dökülmesi, numunenin kaybolması, lamların kırılması, sonuçlandırılmaması, vb.) dış laboratuvar sorumluluğundadır.

11) Firma; tetkik sonuçlarını hasta hakları ilkesine dayanılarak hastanın ve hastane idaresinin yazılı izni olmadan herhangi bir amaçla kullanamaz.

12) Firma; Patolojiye ait dokuların dış laboratuvarda sorumlu patoloji uzmanı tarafından imzalanmış

sonuç raporlarını; hem hastane otomasyon sistemine hem de matbu olarak Bozok Üniversitesi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarına ulaştırılmasını sağlayacaktır.

13) Patoloji tetkik sonuçları patoloji uzmanlarınca onaylanıp rapor edildikten sonra ilgili mevzuatlarda

herhangi bir durum belirtilmemişse işlem yapılan patolojik dokulara ait örnekler 30 gün saklanmalıdır.

Raporu tamamlanan materyallerin lam ve blokları sağlam bir şekilde tarafımıza teslim edilmelidir.

14) Patoloji spesmenlerinin çalışma süresi; kurumumuz tarafından firma yetkilisine verilmesini takiben ek immünhistokimyasal/histokimyasal inceleme gerektiren biyopsiler de dahil olmak üzere 10 iş gününde raporlanacaktır ve sonuçların matbu 2 ıslak imzalı nüshası hastanemiz Tıbbi Patoloji

Laboratuvarına ulaşacaktır ve hastane otomasyon sisteminde görünür ve çıktı alınır hale getirilecektir. 15) Testlerin çalışma sürelerine uyulacak, raporlama ile ilgili verilen tarihler esas alınacaktır.

16) Patoloji raporları yapılan ek incelemeler ve sonuçları da içerecek şekilde ayrıntılı bir şekilde

yazılacaktır.

17) Sonuç raporu üzerinde Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ismi bulunacaktır.

Raporun altında hizmet alınacak yüklenici laboratuvarın ismi ve adresi yer almalıdır.

18) Sonuç raporları üzerinde hasta bilgileri, örneğin alındığı bölge, makroskopik özellikler, ek inceleme yöntemlerinin sonuçları ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

19) Raporun yanlış yazılması veya yorumlanmasından kaynaklanan yanlış tedavilerden, hukuki, adli ve

mali yönden firma sorumludur.

20) Hastane idaresince oluşturulan kurul klinikle uyumsuz bulduğu tetkiklerin sonuçlarını, tekrar

değerlendirmek üzere bir araştırma hastanesinden akredite edilmesini isteyebilir. Firma bunun için ek

ücret talep edemez. Bu sayı o ayın toplam tetkik sayısının %3'ünü geçemez.

21) Satın alınacak olan hizmetin laboratuvar hizmeti olması ve hizmetin özelliği gereği testin kaç adet

yaptırılacağı net olarak belirlenememektedir. Ancak ihaleye katılacak olan isteklilerin maliyet analizleri gerçekçi olarak yapabilmeleri amacıyla yaptırılacak olan testlerin sayısı ekte verilmiştir.

22) 180,000 (Yüz seksen bin) puan hizmet alımı yapılacaktır.

 

YÜKLENİCİ TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALAMA ESNASINDA VERİLECEK OLAN BELGELER

1) T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış patoloji laboratuvarı ruhsatları,

2) Uluslararası geçerli olan bir kurumdan, halen devam eden bir eksternal kalite kontrol programına üyeolduğuna ilişkin belge,

3) Patoloji testleri için yüklenici laboratuvarda en az bir (1) patoloji uzmanı çalışıyor olacaktır. İlgili

uzmanın diplomaları ve imza beyannamesi verilecektir.

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  NESRİN COŞGUN SEZEN 

 Tel   :  0354 217 10 70 Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

7.03.2023 12:19